فرم شناسایی نمایندگان پخش

نام :
 
نام خانوادگی:
 


نام استان :
 
ادرس:
 


تلفن همراه :
 
تلفن:
 


نام پخش :
 


تعداد پرسونل زن :
 
تعداد پرسونل مرد:
 


ایا شرکت پخش شما دارای مشاور علمی است؟ :
 
لطفا تعداد انها را قید نمایید:
 


ایا شرکت پخش شما دارای ویزیتور است؟ :
 
لطفا تعداد انها را قید نمایید:
 


ایا شرکت پخش شما دارای ماشین پخش و تحصلیدار مجاز است؟ :
 
لطفا تعداد انها را قید نمایید:
 


نام برند های دارای نمایندگی با ذکر نام
 
 


میزان فروش تقریبی شما از برند های قید شده چقدر است ؟:
 
 


نوع کالا: